© Weijler & Weijler tandartsen 2019       Privacy - en cookieverklaring  gemaakt door newfix.nl

Privacy en Cookie beleid

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Weijler & Weijler tandartsen streeft ernaar

om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de

informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij

de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en

cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde

gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de

uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij

bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden

opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te

verwerken.

 

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

NAW gegevens;

Geslacht;

E-mailadres;

Telefoonnummer

Gegevens betreffende uw gezondheid;

De naam van uw zorgverzekeraar;

De naam van uw andere zorgverleners;

Tijdstip van uw afspraak;

Betalingsgegevens

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op

basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals

neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander

gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of

wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f

van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de

volgende doeleinden:

Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;

Het inloggen op uw account;

Het bijhouden van uw medisch dossier;

Het inplannen van een afspraak;

Het uitvoeren van een behandeling;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u

daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw

toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en

ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze

privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van

een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij

de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige

behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met

bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende

beveiligingsmaatregelen getroffen.

Binnen de praktijk is een privacy-beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar

websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites

bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing

zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u

daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij geen gebruik van cookies.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die

u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw

gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over

te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om

bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw

toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons

kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan balie@weijler.nl of door telefonisch

contact met ons op te nemen via: 0575-491317.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens

omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De

contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-

persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.

Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u

daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele

wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring?

Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Weijler & Weijler tandartsen

balie@weijler.nl

0575-491317

Contactpersoon: Mw. P.G. Weijler-Swart, tandarts/praktijkeigenaar

Privacy

Hoofdstraat 7 7213 CN  Gorssel Openingstijden: Ma -Do 08.00 tot 17.00 uur Vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Gehele dag telefonisch bereikbaar

0575 491317